ສີຂອງລົດໃນພາບອາດຕ່າງຈາກສີລົດແທ້ເນື່ອງຈາກລະບົບສະແດງຄ່າສີໃນຈໍພາບ

TWO-TONE

Solid Kinetic Yellow with Pearl Bluish Black (DGS)
Metallic Brisk Blue with Pearl Bluish Black (CZW)
Metallic Chiffon Ivory with Pearl Bluish Black (2BW)

MONOTONE

Solid Jungle Green (ZZC)
Pearl Bluish Black (ZJ3)
Pearl Medium Gray (ZVL)
Superior White (26U)
Compare List
ທົດລອງຂັບ